PDT – Pyskodynamisk terapi

Psykodynamisk psykoterapi (PDT) är samlingsnamn för terapier med grund i psykodynamisk teori. Grundtanken i den psykodynamiska teorin bottnar i att människan har ett omedvetet inre känsloliv som till stor dels formas under uppväxten samt att den inre relationen till anknytningspersoner fortsätter att vägleda än under hela livet. Inom den psykodynamiska terapi fokuserar behandlare till att förstå och medvetengöra en individs omedvetna försvar mot störade känslor, rädslor och inre konflikter som skapar inre konflikter för personen.

Samtalet mellan klienten och terapeuten har formen av en öppnande dialog. Arbetet styrs av ett gemensamt undersökande och utforskande av hur och varför klienten har de inre svårigheter som idag har en negativ inverkan på livet och nära relationer.  Den terapeutiska kontakten syftar till att skapa trygg situation och förutsättning i terapirummet där klienten kan få möjlighet att närma sig, benämna och småningom bearbeta de inre konflikterna som skapar lidande för personen.